Főoldal Hírek Oktató Videók English Adatvédelmi tájékoztató Belépés

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről a HungaroControl Zrt. NetBriefing rendszerének használatával kapcsolatban

 1. Tájékoztatjuk, hogy az Internet Briefing rendszer használatához on-line regisztráció szükséges, amelyet Ön a 2. pontban meghatározott személyes adatainak megadásával tehet meg.
 2. A következő adatok megadásával: név, jelszó, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szakszolgálati engedély száma, drón regisztrációs szám. Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045570, telefonszám: +36-1-293-4644, e-mail: aro@hungarocontrol.hu) mint adatkezelő a repülési tervek megfelelő kezelése céljából kezelje.
  Az adatkezelő az Ön által megküldött adatokat hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 20 évig, elektronikus úton tárolja.
 3. Tájékoztatjuk arról, hogy a HungaroControl Zrt. a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag események kivizsgálása céljából továbbítja az érintett hatóság részére.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt.  az Ön által megadott személyes adatokat elektronikus formában a székhelyén (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához a Társaság más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. A személyes adatok kezelése során a HungaroControl Zrt. - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén. A Társaság biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. Tájékoztatjuk, hogy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a következő esetben:
  1. ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a HungaroControl Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a HungaroControl Zrt., az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
  3. ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéséről a HungaroControl Zrt. 25 napon belül nem ad tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntésével Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 6. Tájékoztatjuk, hogy Önnek jogában áll a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről és az esetleges adatvédelmi incidensekről, valamint kérheti azok módosítását, törlését, zárolását, továbbá visszavonhatja hozzájárulását.
 7. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, az illetékes bírósághoz (a HungaroControl Zrt. székhelye szerint illetékes törvényszékhez, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez) fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
 8. A Tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”.) rendelkezései az irányadóak.