Mydronespace Adatkezelés - Frissítve: 2021.12.16.

TÁJÉKOZTATÁS
SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL A MYDRONESPACE MOBILALKALMAZÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN

I. Tájékoztatjuk, hogy a mydronespace mobilalkalmazás használata felhasználói fiók létrehozásával lehetséges, személyes adatainak megadásával. A regisztrációkor történő egyszeri adatátadás az ID&Trust Kft. általnyújtott GoodID szolgáltatássegítségével történik. A regisztrációt követően a GoodID mobilalkalmazástól függetlenül használhatja a mydronespace mobilalkalmazást, illetve lehetősége van a GoodID segítségével a jövőben felhasználónév és jelszó nélkül használni a mydronespace fiókját. A HungaroControl Zrt. által rögzített személyes adatok kezelése az alábbiak szerint történik:

1. Az adatkezelő által kezelt adatok köre:

a) Születési név,
b) házassági név,
c) lakcím,
d) születési hely és idő,
e) e-mail cím,
f) mobil telefonszám,
g) személyi azonosító okmány – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó – felületének képe,
h) útlevél adatoldalának képe,
i) pilóta képesítés azonosítója,
j) egyéni technikai azonosító (az érintett személy korábban létrehozott GoodID profiljának felhasználásával történő bejelentkezés esetén);

2. Az érintettek köre:

A mydronespace mobilalkalmazást használó, magyarországi drónfelhasználó személyek;

3. Az adatkezelő:

HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35., honlap: www.hungarocontrol.hu , e-mail: szemelyesadat@hungarocontrol.hu);

4. Az adatok forrása:

a) Az 1. a)-h) pontokban meghatározott adatok tekintetében: az érintett személy, a felhasználói fiókjának létrehozásával, illetve az 1. i) pontban meghatározott adat tekintetében a mydronespace mobilalkalmazás használata során,
b) Az 1. j) pontban meghatározott adat tekintetében az ID&Trust Kft. által fejlesztett GoodID mobilalkalmazás;

5. Az adatkezelés célja:

a) Az 1. a)-h) pont alatti adatok tekintetében
a. A légtér jogszerű használatának biztosítása;
b. A jogszerű légtérhasználat ellenőrzésének elősegítése, valamint,
c. A rendvédelmi feladatot, nemzetbiztonsági feladatot, bűnmegelőzési feladatot ellátó, nyomozó hatósági jogkört gyakorló szerv, a terrorizmust elhárító szerv, a légiközlekedési hatóság, továbbá a bíróság részére történő adatszolgáltatási (adattovábbítási) tevékenység teljesítése;
b) Az 1. i) pont tekintetében a légtér jogszerű használatával kapcsolatos hatósági ellenőrzés elősegítése,
c) Az 1. j) pont tekintetében: a mydronespace mobilalkalmazás használata során történő egyszerűsített bejelentkezés biztosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy az érintett az e-mail címét és telefonszámát a mydronespace alkalmazásban módosíthassa;

6. Az adatkezelés jogalapja

a) Az 5. a) pont esetében: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (8)-(9) bekezdéseiben meghatározott jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján;
b) Az 5. b)-c) pontok esetében: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján (a pilóta képesítés azonosító adat rögzítésével, illetve a GoodID felhasználásával történő bejelentkezési lehetőség alkalmazásával);

7. Az adatkezelés módja:

a) Az adatok gyűjtése és felhasználása: távoli pilóták azonosítása és nyilvántartásba vétele során;
b) Az adatok tárolása: a Társaság által üzemeltetett szerver platform infrastruktúrában (privát felhőben) történik, melyhez kizárólag a HungaroControl azon munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek az adatok kezelése a munkaköri feladataikhoz feltétlenül szükséges;
c) Az adatok továbbítása:
ca) rendvédelmi feladatot, nemzetbiztonsági feladatot, bűnmegelőzési feladatot ellátó, nyomozó hatósági jogkört gyakorló szerv, a terrorizmust elhárító szerv, a légiközlekedési hatóság, továbbá a bíróság részére, az adatállományból közvetlen hozzáférés biztosításával vagy eseti megkeresés alapján, az adatkezelés céljának megjelölésével történő adatigényléssel a légtér jogszerű használatának biztosítása és a jogszerű légtérhasználat ellenőrzésének elősegítése, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (8)-(9) bekezdése alapján,
cb) az adatfeldolgozók és alvállalkozóik részére, a 9. pontban foglaltak szerint;
d) Az adatok törlése: elektronikus módon, a 8. pontban meghatározott időtartamot követően;

8. Adatkezelés időtartama:

a) A mydronespace mobil alkalmazást használó személy felhasználói fiókja érvényességi idejének végétől számított 60 napig. (A felhasználói fiók érvényességi ideje 365+30 nap, amennyiben a felhasználó a fiókját nem hosszabbítja meg, illetőleg nem kéri annak törlését a megadott időtartamon belül.)
b) Az 1. i)-j) pontokban meghatározott személyes adatok esetében a 8. a) pontban meghatározott időtartam, kivéve, ha a mydronespace mobil alkalmazást használó személy hozzájárulását ezt megelőzően visszavonta;

9. Adatfeldolgozó:

A. ID&Trust Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7..; cégjegyzékszám: 01-09-710179, e-mail: privacy@goodid.net , honlap: https://idntrust.com/, https://goodid.net/hu/digitalis-irattarca/ )
1) a mydronespace üzemeltetése során a felhasználói fiók létrehozásakor az érintett által megadott - a jelen Tájékoztató 1. a)-h) pontjaiban meghatározott - adatok felvétele tekintetében, amennyiben az a mydronespace applikáció használatához szükséges és az adatok a mydronespace applikációba továbbításra is kerülnek.
2) az érintett által megadott telefonszám és/vagy email cím verifikációja tekintetében, amennyiben a verifikáció a mydronespace felhasználó általi regisztrációval összefüggésben történik;
3) a jelen Tájékoztató 1. a)-h) pontjaiban és a j) pontban meghatározott adatok HungaroControl (mydronespace) részére, titkosított módon történő továbbítása tekintetében.

Az adatokhoz az ID&Trust Kft. – a telefonszám és/vagy email cím verifikációját leszámítva - nem fér hozzá, azokat az alkalmazott kriptográfiai műveletből kifolyólag nem ismerheti meg. Az ID&Trust Kft. által üzemeltetett GoodID a szerverein a felhasználókról közvetlenül azonosítható formában adatot nem tárol, az adatok a titkosítás részét képező kiegészítő kulcshoz való hozzáférés hiányában a GoodID számára nem hozzáférhetők.

A GoodID mobilalkalmazás adatvédelmi tájékoztatója (https://goodid.s3-us-west-2.amazonaws.com/docs/privacy) tartalmaz további részleteket az ID&TRUST Kft. tevékenységéről és az általa igénybe vett további közreműködőkről.

B. A mydronespace mobilalkalmazás karbantartását, valamint hibajavítást az adatkezelő szerződéses partnere, a R-SYS s.r.o. (Cím: Rybárska, 7389 911 01 TRENČÍN SLOVAK REPUBLIC, Honlap: https://r-sys.eu/, E-mail: info@r-sys.sk ) végzi.

II. Adatbiztonsági intézkedések

Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat a HungaroControl Zrt. bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a HungaroControl azon munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek az adatok kezelése a munkaköri feladataikhoz feltétlenül szükséges. Az adatokat a HungaroControl Zrt. az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével - harmadik személy részére nem adja át.

Tájékoztatjuk, hogy a mobilalkalmazás használata során rögzített adatok tárolása a Társaság által üzemeltetett szerver platform infrastruktúrában (privát felhőben) történik. A személyes adatok kezelése során a Társaság - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén.
Az adatfeldolgozó által alkalmazott műszaki és szervezési biztonsági intézkedésekről további tájékoztatás található GoodID mobilalkalmazás adatvédelmi tájékoztatójában (https://goodid.net/docs/privacy).

III. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

1. Tájékoztatjuk, hogy a mydronespace mobilalkalmazás használatának nem feltétele az 5. b) –c) pontokban meghatározott adatkezeléshez történő hozzájárulás. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A pilótaképesítés azonosító adat kezeléséhez történő hozzájárulását az adat törlésével vonhatja vissza.
Az egyéni technikai azonosító kezeléséhez történő hozzájárulás csak az adott egyszeri belépésre vonatkozik, a bejelentkezés módjáról és az azonosító szám kezeléséhez történő hozzájárulásról minden belépés előtt újból (akár a korábbiaktól eltérően) dönthet.

2. Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat a HungaroControl Zrt. az Ön rendelkezésére bocsássa. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért a HungaroControl Zrt. adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

3. Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak pontosítását, helyesbítését, vagy azok kiegészítését az Ön nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

4. Tájékoztatjuk, hogy kérelmére a HungaroControl Zrt. korlátozza az adatkezelést, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri, valamint, ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. Amennyiben a HungaroControl Zrt. feloldja az adatkezelés korlátozását, úgy arról Önt előzetesen tájékoztatja.

5. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, kérelmére az adatkezelő személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja, vagy azokat – amennyiben ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek továbbítja, illetve biztosítja részére a továbbítást.

6. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt., vagy adatfeldolgozója a kezelt személyes adatot az Ön kérésére törli, ha:

a) kezelése jogellenes;
b) visszavonja hozzájárulását;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;
d) az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;
e) az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte.

7. Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

8. Kérjük, hogy az érintetti kérelmeket szíveskedjen a szemelyesadat@hungarocontrol.hu e-mail címre megküldeni.

9. A HungaroControl Zrt. az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti.

10. Amennyiben Ön adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, amelynek nem az az oka, hogy a HungaroControl Zrt. mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése vagy korlátozása szükséges, a HungaroControl Zrt. kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését.

11. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu , +36-1-3911400, www.naih.hu ) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

IV. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Adatvédelmi Tisztviselője: dr. Fazekas Anikó (+36-30-851-2515, dpo@hungarocontrol.hu).

V. Regisztráció törlése

A regisztráció törlése a rendszerből az alkalmazásban a "profilom" menüből érhető el. "Felhasználói fiók törlése". Lásd a lenti képeken a folyamatot:

Regisztráció törlése 1. lépés Regisztráció törlése 2. lépés Regisztráció törlése 3. lépés Regisztráció törlése 4. lépés