in English

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
VFR MOBILALKALMAZÁS

(utoljára frissítve: 2023.09.21.)

Tájékoztatjuk Önt mint érintettet (továbbiakban: Ön vagy érintett), hogy a VFR mobilalkalmazás (Alkalmazás) használatához személyes adatainak kezelése szükséges, az alábbiak szerint.
Mindenekelőtt tájékoztatjuk, hogy az Alkalmazás Általános Szerződési Feltételei alapján az Alkalmazás használatához a NetBriefing rendszerben (NetBriefing) való regisztráció szükséges. A NetBriefing regisztrációt érintő adatkezelésekre vonatkozó részletes információkért, kérjük, olvassa el a NetBriefing adatkezelési tájékoztatóját.

1. ADATKEZELŐ

HungaroControl Zrt.
székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35.;
honlap: www.hungarocontro.hu;
e-mail: karrier@hungarocontrol.hu;
továbbiakban: Adatkezelő vagy HungaroControl

2. AZ ADATKEZELÉSEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Kezelt adatok Adatok forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
NetBriefing regisztrációhoz szükséges adatok (név, jelszó, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a NetBriefing regisztrációs felülete az Alkalmazás használata (az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele) GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés teljesítése (Alkalmazás használata) az adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb a NetBriefing felhasználói fiók törléséig
helymeghatározó adatok (GNSS pozícióadatok), amennyiben az érintett repülés során használja az Alkalmazást érintett az Alkalmazás használata (az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele) GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés teljesítése (Alkalmazás használata) 62 nap
repülési terv érintett az Alkalmazás használata (az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele) GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés teljesítése (Alkalmazás használata) 62 nap


3. CÍMZETTEK

Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat a HungaroControl bizalmasan kezeli. Az adatokat a HungaroControl az Ön előzetes tájékoztatása nélkül - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével - harmadik személy részére nem adja át.

Tájékoztatjuk, hogy az Alkalmazás használói az Alkalmazás fő funkciójának használata érdekében az Alkalmazás Általános Szerződési Feltételei szerint hozzáférnek az Ön helymeghatározó adataihoz.

A személyes adatok kezelése során - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - olyan kockázatarányos szervezeti és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok jogosulatlan módosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatkezelési folyamatok esetén. A HungaroControl biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A HungaroControl által igénybe vett adatfeldolgozók: R-SYS s.r.o. (az Alkalmazással kapcsolatos hibajavítások elvégzése).

4. MILYEN JOGOSULTSÁGOK ILLETIK MEG ÖNT?

a) Az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;

b) Tiltakozáshoz való jog - a jogos érdek alapon történő adatkezelés esetén Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak;

c) A személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon, a másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért a HungaroControl adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel;

d) Személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;

e) Személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az Adatkezelő törölje, a HungaroControl, vagy adatfeldolgozója a kezelt személyes adatot az Ön kérésére törli, ha:

• kezelése jogellenes;
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;
• Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;
• az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte;

f) Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az Adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;

g) A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás – kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt a hivatkozott címzettekről;

h) Adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Adatkezelőtől az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy azokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;

i) Panaszhoz való jog – Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

j) Kártérítés, sérelemdíj – tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet;

k) Értesítés – a HungaroControl az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti. A jogok érvényesítésével kapcsolatos tájékoztatást a HungaroControl a jogszabályban meghatározott okokból – az elérni kívánt céllal arányosan – késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti.

l) Költségek – amennyiben Ön adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, amelynek nem az az oka, hogy a HungaroControl mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges, a HungaroControl kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését.

5. HOVÁ FORDULHAT, HA JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSE VAN, VAGY HA JOGORVOSLATTAL SZERETNE ÉLNI?

a) Kérdéssel a HungaroControl adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat:
Dr. Fazekas Anikó
Telefonszám: +36-30-851-2515
E-mail cím: dpo@hungarocontrol.hu

b) Jogorvoslati lehetőségek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Honlap: www.naih.hu
Telefonszám: +36-1-391-1400

Bíróság:
Magyarországon a perre az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék az illetékes – de az érintett választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a pert.