NetBriefing Hírek Légtér VFR mobilalkalmazás UAV Oktató Videók Belépés AKADÁLYMENTES English Flag

Jogi nyilatkozat

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről a NetBriefing használata során

1. Tájékoztatjuk, hogy a NetBriefing rendszer használatához on-line regisztráció szükséges, amelyet Ön az a) pontban meghatározott személyes adatainak megadásával tehet meg. A regisztráció során megadott adatokat a HungaroControl Zrt. (a továbbiakban: HungaroControl) az alábbiak szerint kezeli:
a) Kezelt adatok: név, jelszó, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szakszolgálati engedély száma, drón regisztrációs szám;
b) A kezelt adatok forrása: a NetBriefing regisztrációs felülete
c) Adatkezelő: a HungaroControl (székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35., Postacím: 1675 Budapest Pf. 80, Honlap: www.hungarocontrol.hu, e-mail: aro.@hungarocontrol.hu);
d) Adatkezelés célja: a repülési tervek kezelése;
e) Adatkezelés jogalapja: a Jelentkező önkéntes hozzájárulása;
f) Az adatkezelés módja: az adatok tárolása elektronikus úton, az adatok továbbítása a légiközlekedési hatóság részére a repülőesemények kivizsgálása céljából, az adatok törlése;
g) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a regisztrációt követő 20 évig;
h) Adatfeldolgozó: a HungaroControl Zrt. az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2. Adatbiztonsági intézkedések

2.1. Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat a HungaroControl Zrt. bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a fenti feladatok ellátásában közreműködő munkatársak ismerhetik meg. Az adatokat a HungaroControl az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével - harmadik személy részére nem adja át.

2.2. A HungaroControl a személyes adatokat elektronikus módon a székhelyén (1185 Budapest, Igló utca 33-35.), zárt helyiségben található szervereken tárolja. A személyes adatok kezelése során a HungaroControl - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget az adatkezelések esetén. A HungaroControl biztosítja továbbá, hogy a rendszerekben szereplő adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek, kapcsolat

3.1. Tájékoztatjuk, hogy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a) a személyes adatok kezelése kizárólag közérdekű vagy jogi közhatami jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés a HungaroControl vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
b) a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés céljára, vagy közvetlen üzletszerzés célú profilalkotás céljából történik;
c) a személyes adat kezelése tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból történik, amelyre nem közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A HungaroControl a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a HungaroControl a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.2. Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat a HungaroControl az Ön rendelkezésére bocsássa. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért a HungaroControl adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

3.3. Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak pontosítását, helyesbítését, vagy azok kiegészítését az Ön nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

3.4. Tájékoztatjuk, hogy kérelmére a HungaroControl korlátozza az adatkezelést, amennyiben
a) Ön vitatja az adatok pontosságát és az adatok ellenőrzése folyamatban van;
b) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri;
c) az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; valamint
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és a tiltakozás elbírálása folyamatban van.
Amennyiben a HungaroControl feloldja az adatkezelés korlátozását, úgy arról Önt előzetesen tájékoztatja.

3.5. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl a kezelt személyes adatot az Ön kérésére törli, ha:
a) kezelése jogellenes,
b) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;
c) Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
d) az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;
e) az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte;
f) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

3.6. Tájékoztatjuk, hogy az Ön kérelmére a HungaroControl személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja, vagy azokat – amennyiben ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek továbbítja, illetve biztosítja az Ön részére a továbbítást. Tájékoztatjuk, hogy az adatok átadása vagy továbbítása nem biztosítható, ha az adatot törölni kell, vagy az adatkezelés közérdekből, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.

3.7. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy a továbbiakban nem használhatja a NetBriefing rendszert.

3.8. Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsággal kapcsolatos követelmények megszegésének eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

3.9. A HungaroControl az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti. A jogok érvényesítésével kapcsolatos tájékoztatást a HungaroControl a jogszabályban meghatározott okokból – az elérni kívánt céllal arányosan – késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti. Amennyiben Ön adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, amelynek nem az az oka, hogy a HungaroControl mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges, a Társaság kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését.

3.10. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.11. A Tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet rendelkezései az irányadóak.

3.12. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Adatvédelmi Tisztviselője: dr. Fazekas Anikó (+36-30-851-2515, dpo@hungarocontrol.hu).

NetBriefing Adatvédelmi tájékoztató

Adobe logo

Impresszum

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045570

Székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35.

Postacím: 1675 Budapest, Pf. 80

Tel: (06 1) 293-4444

Fax: (06 1) 293-4343